شیوه پرداخت:

وجه مربوط به سفارشات توسط کاربر باید از طریق درگاه های اینترنتی پرداخت شود و طبق قانون مبارزه با پولشویی کارت بانکی استفاده شده به هنگام پرداخت با مشخصات کاربر باید تطابق داشته باشد.